LIVINGIN
Menu

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LIVINGIN s.r.o., spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 19265/N, so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava; IČO: 36 723 878

I. Všeobecné ustanovenia

I. I. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru.

I. II. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy prehlasuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami riadne oboznámil a že berie výslovne na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou zmluvného dojednania medzi ním a predávajúcim.

II. Cena a platové podmienky

II. I. Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru predávajúceho v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

II. II. Ceny majú charakter cien zmluvných vrátane dane z pridanej hodnoty.

II. III. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas.

II. IV. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu pri uzavretí kúpnej zmluvy v pokladni predávajúceho v sídle kamennej predajne, alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho

II. V. V prípade, ak ide o tovar ktorý predávajúci zhotovuje na objednávku pre kupujúceho, kupujúci spolu so schválením cenovej ponuky, ktorú mu predložil predávajúci, uhradí 60 % kúpnej ceny vrátane DPH, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zvyšnú časť kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť pri dodaní a
prevzatí tovaru, pokiaľ sa nedohodlo inak.

III. Termín dodania

III. I. Termín dodania tovaru je 4-8 týždňov, pokiaľ sa nedohodlo inak. Ak predávajúci nedodrží termín stanovený na dodávku tovaru o viac ako 7 dní, poskytne kupujúcemu zľavu z ceny vo výške 0,02% za každý začatý pracovný deň.

III. II. Termín dodania začína plynúť v deň uhradenia 60% kúpnej ceny vrátane DPH v hotovosti, resp. v deň pripísania zálohovej platby na bankový účet predávajúceho.

IV. Povinnosti kupujúceho

IV. I. V prípade dohodnutia dovozu alebo objednania montáže je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri odovzdaní tovaru a umožniť mu vstup do priestorov, kde má byť tovar dodaný. Predávajúci kupujúceho informuje minimálne 2 dni vopred o potrebe vstupu do priestoru dodania tovaru.

IV.II. Kúpujúci je povinný prevziať tovar do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o dodaní tovaru. V prípade, že tak kupújuci nevykoná, uhradí predávajúcemu skladné vo výške 0,02% z celkovej ceny za každý začatý pracovný deň.

V. Odstúpenie od zmluvy

V. I. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predávajúci nedodal tovar podľa bodu III.I.

V. II. V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, okrem prípadu uvedeného v časti. V.I., sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 60% kúpnej ceny spolu s DPH.

V. III. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.

V. IV. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov
vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

VI. Zodpovednosť za vady a vrátenie tovaru

VI. I. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná dobe je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade dlhšej záručnej doby bude klient písomne informovaný o konkrétnej dĺžke záručnej doby tovaru predávajúcim. Ak ide o použitú vec, napríklad vystavenú vzorku, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

VI. II. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na závady, na ktoré bol zákazník výslovne upozornený pri kúpe.

VI. III. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

VI. IV. Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou kupujúcim či neodbornou manipuláciou či montážou uskutočnenou kupujúcim.

VI. V. Tovar zakúpený na predajni nie je možné bezdôvodne vrátiť ani vymeniť za iný tovar.

VII. Ostatné ustanovenia

VII. I. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom schválenia objednávajúceho listu kupujúcim.

VII. III. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste osobne, alebo prostredníctvom riadne splnomocnenej osoby.

VII. IV. Klient podpísaním dodacieho listu prehlasuje, že tovar riadne prevzal a že tovar nemá žiadne viditeľné vady (škrabance, ryhy a pod.).

VII. V. Osobitne dohodnuté písomné dojednania so zákazníkom majú prednosť pred tými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore.

VII. VI. Právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky a ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

VIII. Ochrana osobných údajov

V našom obchode chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť čím kvalitnejšie služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, ktoré sa dajú podľa zákona č. 18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov klasifikovať ako osobné údaje. Pri uchovávaní a spracovávaní Vašich osobných údajov sú všetky náležitosti tohto zákona dodržiavané v plnej miere. Pri kontaktovaní nás je nutné zaregistrovať sa a pri registrácii je nevyhnutné vyplniť minimálne nasledovné údaje:

Tieto údaje sú uchovávané v našich chránených databázach na našich serveroch. Vaše údaje spracovávame za účelom vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú takisto nutné pre náš účtovný systém podľa zákona č.431/2002 Z.z. Svoje údaje si môžete kedykoľvek meniť či aktualizovať prostrednístvom zaslaním aktualizovaných údajov prostredníctvom emailu z predmetnej emailovej adresy, pre ktorú chcete dané údaje aktualizovať na adresu info@livingin.sk. V prípade, že si želáte svoje údaje z nášho systému vymazať, kontaktujte nás z predmetného emailu na adresu info@livingin.sk. Vaše údaje budú odstránené.

Na meranie rôznych štatistík na našej stránke používame rôzne nástroje a služby určené pre internetový marketing, najmä služby spoločnosti Google (AdWords, Analytics, remarketing a pod.). Pre účely využitia niektorých marketingových nástrojov je potrebné využitie meracieho kódu služby Analytics ako aj využitie súborov cookies pre šírenie informácií, optimalizácie a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev našich webových stránok. Návštevníci sa môžu odhlásiť z Google Analytics pre inzerciu v reklamných sieťach prostredníctvom správcu nastavení reklám Google alebo aktivovaním príslušných obmedzení vo svojom webovom prehliadači. Informácie o správaní sa na našej stránke však z týchto nástrojov nedokážeme konkrétne priradiť na daného zákazníka.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, či poskytnutie konkrétnej služby. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či spoločnosti poskytujúce nám technické zázemie pre prevádzkovanie niektorých služieb ako je napríklad emailový server a pod. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely nám udeľujete súhlas na nasledovné marketingové oslovovanie s prípadnými ponukami. V súlade s § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ Internetovej stránky oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Kupujúci má právo na začanie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Orgán dozoru:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421/2/3231 3214

Orgán dozoru:
​​​​​​​Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07  Bratislava 27
tel.: 02/58272 172
e-mail: ba@soi.sk

Prihláste sa do newslettera